ارسال لوح تقدیر از سوی مدیر کل و اداره روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای دنیای تبلیغات


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور