بازاریابی اغتشاش و دیگر خصوصیات آن


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

چند روز پیش در مطلبی در رابطه با بازاریابی اغتشاش به ذکر نکاتی در مورد آن پرداخته، با تعریف آن آشنا شدیم و مثالی از آن را دیدیم. در کنار این نکات همچنان برخی از ویژگی‌های این نوع بازاریابی باقی ماند . . . که نمی‌توانستم به دلیل طولانی