تاریخچه ترجمه متن

هدف از این مقاله در وهله اول دستیابی به یک نگاه جامع از تاریخ ترجمه است، از ابتدای شروع ترجمه تا امروز ، دوم نمایش اینکه چگونه ترجمه جهانی چگونه است ،ترجمه در هر گوشه جهان چگونه است و سوم نمایش اهمیت ترجمه برای اهداف انسانی است.

در تاریخ اسلام – یهود – مسیحیت ، ۳ دوره کلیدی وجود دارد که این سه تمدن را تعریف و توصیف میکند، و هر سه دوره شامل فعالیت گسترده در امر ترجمه هستند.

اولین دوره شروع عصر مسیحیت است ، در آن زمان بسیاری زبان ها از جمله عبری ، لایتن و … تمدن جدید مسیحیت را ساختند.دومین دوره با تولد اسلام در قرن هفتم آغاز می شود و در قرن ۱۲ تا ۱۳ به اوجمی رسد ، خصوصا در شهر تولدو اسپانیا که محققین یهودی ، مسلمان ، مسیحی و مترجمانی از سراسر اروپا و خاورمیانه وظیفه بسیار سنگینِ ترجمه متون یونانی و عربی را به عهده گرفتند ،چیزی که زیربنای رونسانس و دنیای مدرن شد.همه تمدن های اولیه حالا در حال تغییرات پیاپی هستند.جهان در حال تغییر است ، به نحوی که هرگز در تاریخ مکتوب اتفاق نیفتاده است ، و ترجمه اهمیت مضاعفی پیدا کرده است ، طوری که هرگز در قرون وسطی چنین اهمیتی نداشته است.

ترجمه متن یکی از قدیمی ترین مشاغل در جهان است.یکی از اولین لغتنامه های جهان توسط یک ایتالیایی در سال ۱۹۷۴ در خاورمیانه پیدا شده ، این لغتنامه به ۶ تا ۱۰ هزار سال پیش باز می گردد.

ترجمه در قرن حاضر دوران خوش و بدی گذرانده است. ترجمه زیر فشار بدترین حکومت های توتالیتر مثل فاشیسم و نازیسم دوران سختی گذرانده است.تاریخ روسیه کمونسیتی ، ایتالیای فاشیستی و المانی نازی مملو از ظلم و ستم و آزار و اذیت مترجمین است.

با رسیدن قرن بیستم دوم پدیده زبانی غالب شد و همانطور که بر همه آشکار است ترجمه از زبان انگلیسی به دیگر زبان ها گسترش یافت ، از جمله ترجمه انگلیسی به فارسی. اول تاخت و تاز زبان انگلیسیِ با لهجه امریکایی تقریبا به همه زبان های جهان ، که بیشتر به دلیل فناوری های جدید و همچنین فرهنگ زندگی پاپ آمریکایی است.پدیده دوم پیداش مجدد زبان های ملی در سطح جهان است. تا چند سال پیش شوروی سابق ، که شامل ملت ها و جمهوری های زیادی بود ،تمام امورش را در یک زبان خلاصه کرده بود ، زبان روسی. با فروپاشی شوروی زبان های رسمی زیاد پا به عرصه وجود گذاشتند.

پاسخی بگذارید