کتاب «مذاکره درباره حکمرانی اینترنت» منتشر می شود


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «مذاکره درباره حکمرانی اینترنت» نوشته رکسانا رادو پژوهشگر پسادکترای سیاستگذاری و حقوق تطبیق