۹ کاربرد اساسی ماهواره‌های سنجشی/ از پایش آلودگی تا بلایای طبیعی


مرکز تخصصی آموزش تبلیغات کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بـه‌کـارگیری فنـاوری ســنجش از دور و تلفیـق آن بـا ســامانه اطلاعات جغرافیایی از جملـه راه‌هـای کسـب اطلاعـات از محـیط است؛ در ایـن زمینـه مـاهواره هـا مـی تواننـد اطلاعـاتی در چنـد بعـد، چنـد مقیـاس و چنـد طیف تهیه کنند که این ویژگی هـا بـه اهمیـت و نقـش آنهـا مـی افزایـد.

امروزه، بـا اسـتفاده از مـاهواره هـا، سنجنده های متنوع و تصـاویر مــاهواره ای، شناســایی و مطالعــه اجســام و پدیــده هــای زمینی کوچکتر از یــک متــر نیز امکان پذیر شده که خود موجــب تحــولی در فنــاوری سنجش از دور شده است.

با استفاده از تصاویر مـاهواره ای و فناوری سـنجش از دور، مـی تـوان بـا هزینـه و زمـان کمتـر، طیـف وسـیعی از پروژه ها را در سطح جهـانی، منطقـه ای، ملـی، اسـتانی و حتی محلـی بـه نتیجـه رسـاند.

عـلاوه بـر ایـن، قابلیـت تکـرار تصویربرداری مــاهواره ای از یک محل بــه فاصــله زمــانی چنــد ســاعت تــا چنــد روز در طــول مــاه یــا ســال، امکــان مطالعــات تغییرات و پایش پدیـده هـای زمینـی را به خـوبی فـراهم سـاخته اسـت. قابلیـت داده هـای مـاهواره ای، سـبب شـده تـا دانشمندان و محققان این رشـته، فعالیـت هـای خـود را گسـترش داده و نتـایج مطالعـات خـود را بـه تغییـرات اقلیمـی و نوسانات جهانی آن و اندازه گیری عوامل زیست محیطی بسط دهند.

از این رو دستیابی به فناوری سنجش از دور با تولید محصولات با ارزش افزوده در حوزه های مختلف کشاورزی، محیط زیست، هواشناسی، مدیریت بلایای، انرژی، حمل و نقل، مدیریت منابع آب، جنگلداری، آبخیزداری، نفت وگاز، خدمات شهری، مخابرات، اینترنت اشیا، اینترنت ماهواره ای، پایش های استراتژیک، امنیت، تحول دیجیتال و پزشکی و سلامت، برای هر کشور زمینه افزایش اقتدار، غرور و افتخار ملی و بین المللی را به همراه دارد.

با توجه به تکمیل ماهواره سنجشی «پیام» به عنوان نخستین ماهواره عملیاتی کشور، تصمیم سازان کلان و مدیران سیاستمدار می توانند از کاربردهای این فناوری و داده های این ماهواره برای مدیریت بسیاری از موضوعات بهره بگیرند و توسعه کسب وکارهای فضاپایه را نیز در دستور کار قرار دهند.

تصاویر برگرفته از ماهواره سنجش از دور بیش از ۹ کاربرد اساسی دارد که شامل موضوعات زیر است.

کاربرد فناوری سنجش از دور در بخش انرژی

– پیش بینی الگوهای هوا برای افزایش راندمان

– پایش تجهیزات، جانمایی خطوط نیرو

– اطمینان از امنیت نیروی کار

– تولید نقشه زیست محیطی منطقه

– شناسایی مناطق جدید انرژی و پیش بینی ریسک

کاربرد فناوری سنجش از دور در شهرهای آینده

– پایش آلودگی

– تولید نقشه دو و سه بعدی

– مدیریت ترافیک

– ارتباط سرویس های اورژانس

– برنامه ریزی شهری

– پایش سلامت درختان

– ناوبری و موقعیت یابی.

کاربرد تصاویر ماهواره ای در پایش کشاورزی

– پیش بینی هوا

– تایید نقشه زمین

– مدیریت منابع آبی

– تخمین بازده محصول

– پایش مراحل رشد

– مدیریت سلامت محصول

– مدیریت خاک

– پایش و پیش بینی آفات

– پایش تغییرات و کاربری زمین

– هدایت تجهیزات خودکار

– برقراری ارتباط بین مزرعه ها

کاربرد تصاویر ماهواره ای در کمک به بلایای طبیعی

– پیش بینی تغییرات جوی منجر به بلایای طبیعی

– تخمین آسیب وارد شده

– شناسایی راههای فرار

– پایش تغییرات زمان

– تولید نقشه های به روز

– مدیریت امداد

– نجات و برقراری ارتباط

کاربرد تصاویر ماهواره ای در کمک به حمل و نقل

– مسیریابی

– موقعیت یابی دقیق

– بهینه سازی مصرف سوخت

– کمک به ترکیب روش های مختلف سفر

– خودروهای خودران

– اینترنت در سفر هوایی

– برقراری ارتباط با مراکز اورژانس

کاربرد داده های ماهواره ای در پایش هوا

– اندازه گیری کیفیت هوا

– پایش ذوب شدن یخ ها

– اندازه گیری سطح دریا

– پایش ذخایر ماهی

– اندازه گیری اراضی با کاربرد شهری

– مدیریت منابع آبی

– شناسایی منابع تولید آلودگی

کاربرد داده های ماهواره ای در بخش سرمایه گذاری

– مشخص کردن زمان دقیق معاملات مالی

– دنبال کردن دارایی ها

– مشخص کردن آنی مجاز بودن کارت های بانکی

– کمک به سیاست های بیمه گذاری

– ایجاد خدمات بانکی در مناطق غیرشهری

کاربرد داده های ماهواره ای در کمک به دولتهای محلی

– پایش ساخت و ساز مجاز و غیرمجاز

– اندازه گیری فرونشست زمین

– اندازه گیری جابجایی های پل ها

– پایش دشت های سیلابی

– تولید نقشه

– مدیریت پارک ها

– مدیریت و برنامه ریزی مسیر اتوبوس ها و ارتباط واحدهای پزشکی

کاربرد فناوری سنجش از دور در پایش اقیانوسها

– موقعیت یابی دقیق

– برقراری ارتباط کشتی ها و بندرها

– پایش آلودگی آب ها

– دسترسی به اینترنت به دریا و اقیانوس

– پایش کشند سرخ

– اندازه گیری ارتفاع موج

– پایش ذخایر ماهی و اندازه گیری شوری آب


کلیه مطالب این وب وب سایت از سراسر سایت های مجاز اینترنتی از نظر قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است. در صورت مشاهده مطالب خلاف قوانین لطفا به مدیریت اطلاع دهید تا حذف گردد.

Related Posts

سامانه «راه نوآوری» برای توسعه کسب و کار دیجیتال راه اندازی شد
شکایت لحظه آخری تیک تاک از ترامپ
حمایت از پلتفرم داخلی به کام خارجی/موازی کاری با شورای فضای مجازی
مسابقات آنلاین موبایل در چهل سالگی دفاع مقدس برگزار می شود