تاریخچه ترجمه متن

هدف از این مقاله در وهله اول دستیابی به یک نگاه جامع از تاریخ ترجمه است، از ابتدای شروع ترجمه تا امروز ، دوم نمایش اینکه چگونه ترجمه جهانی چگونه است ،ترجمه در هر گوشه جهان چگونه است و سوم نمایش اهمیت ترجمه برای اهداف انسانی است. در تاریخ اسلام – یهود – مسیحیت ، […]